வியாழன், 30 ஜூலை, 2020

GOOGLE IS GIVING FREE WIFI ! FREE NETWORK TO EVERYONE !

HELLO,

DOES  GOOGLE  PROVIDING   FREE  INTERNET  ACCESS  TO EVERYONE  ?


HURRAY ! GOOD NEWS FROM GOOGLE ....
                   
                   

THE PLAN OF GOOGLE .....
                     
                       The plan of was to provide  free wifi to everyone with high speed of internet access. So the GOGLE company has signed up with JIO owner to make this  project.
                   
PLAN DROPOUT,WHY?
    
                      The plan is dropout by the two companies , because why?.As the plan is  providing wifi through  solar panel but there are some disturbances with the drones (flying objects like airplane and etc,) in above of  that panel. So this plan is dropped out by google.


THE NEW PLAN ! 

                        The google now planned  to provide wifi through baloons (big baloons) ,this plan  is really amazing right ?.The google and the Jio company joined together and making this project as successful ....


NOTE : STAY TUNE WITH MY BLOG TO GET NEW UPDATES ! FOLLOW THIS BLOG PAGE AND GET QUICK UPDATES SOON...

            
       THANK  YOU FOR  READING MY BLOG PAGE 😊


                             

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

வரும் காலங்களில் 'கார் 'இனி இல்லை

கார் இனி இல்லை ! இங்கிலாந்து பிரதமர் 2030 ஆண்டில் இருந்து டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் கார்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.... ...

Popular Posts